សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត

សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត


Portfolio Description

គោលបំណងរបស់សមាគមជាតិក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត គឺ៖

  • លើកកម្ពស់ឋានៈ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
  • ការពារផលប្រយោជន៍ និងគុណប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សមាជិក
  • កសាងភាពជាដៃគូជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ពង្រឹង នីតិរដ្ឋ និងជម្រុញទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។
Portfolio Details